©2015   Martin Dubravický

ORCYS - organizér cyklických služieb

Počítačový program, ktorý pomáha riadiť, organizovať a dokumentovať komplexnú prevádzkovú agendu poskytovaných cyklických služieb – výmena/čistenie, pravidelné dodávky, poskytovanie servisu.


ODBERATELIA

názov firmy odberateľa, adresa ulice, PSČ a mesto, IČO a DIČ firmy, názov banky a číslo účtu, kontaktné údaje, osoba, telefón/mobil, e-mail

 • umožňuje pridanie odberateľa, opravy dát zadaného odberateľa, zrušenie dát odberateľa, archiváciu odberateľa a návrat späť
 • orientácia so zoznamom aktívnych odberateľov cez navigáciu podľa abecedy (názov firmy, adresa), položky, vyhľadávanie

ZMLUVY

identifikácia odberateľa (väzba na register odberateľov), číslo zmluvy, dátum uzavretia, doba platnosti, adresy prevádzok, kontaktné osoby a ich čísla telefónu, e-mail, podmienky a režim služby, spôsob platby, priradenie k rozvozu, počet a druh predmetov služby, cyklus a deň služby, interval platnosti, cena služby, zľava

 • umožňuje pridanie novej zmluvy odberateľa, opravy údajov zadanej zmluvy, pridanie prevádzky, úpravy v zadanom režime, zrušenie prevádzky, zrušenie zmluvy odberateľa, archiváciu zmlúv

DENNÝ REŽIM

výber dňa výkonu služby (možnosť dopredu aj spätne), automaticky výpočet denného režimu na príslušný deň (vozidlá a trasy, odberatelia - prevádzky, počet, rozpis a druh predmetov služby/výmeny, skladová výdajka, objednávka čistenia, komponentov, hotovostné faktúry, cenové výmery), možnosť dodatočných úprav a vytlačenie dokumentácie

 • umožňuje presuny medzi vozidlami, úpravy vypočítaných údajov, zrušenie služby, potvrdenie vykonania služby, dokumentácia servisnej služby

FAKTURÁCIA

výber podľa odberateľa (väzba na register odberateľov), automaticky výpočet bankových faktúr za príslušný mesiac, číslo faktúry, deň vystavenia, odoslania, zdaniteľ.plnenia a splatnosti, číslo zmluvy, typ úhrady, rozpis, cena služby, zľavy, DPH, výsledná cena) možnosť dodatočných úprav a vytlačenie faktúry

 • umožňuje pridanie novej faktúry, opravy vypočítaných údajov u zadanej faktúry, STORNO (zrušenie) faktúry, evidovanie viacerých faktúr u jedného odberateľa

ÚHRADY FAKTÚR

výber podľa odberateľa (väzba na register odberateľov), automatizovaný import z bankového výpisu, evidencia platieb úhrad (dátum, druh a úhrada) automaticky výpočet platobnej bilancie za príslušné obdobie, celkový prehľad neplatičov, evidencia upomienok

 • umožňuje automatizovaný import z výpisu, registráciu úhrady faktúry, opravy zadaných údajov pri úhrade faktúry, zrušenie úhrady faktúry, evidovanie dokumentácie pri neplatičoch

Uvedený komplexný proces zabezpečuje prevádzku v reálnom čase fungovania firmy. Keďže proces je produktom modelovania, podľa aspektov v zmluvách, je možné ho uskutočniť aj dopredu na nadchádzajúci mesiac, rok a podobne. Takéto ekonomické prognózy môžu výrazne zlepšiť hospodársky výsledok firmy a zároveň regulovať náklady.

EKONOMICKÉ BILANCIE A PROGNÓZY

výber podľa typu (odberatelia, predmety, úhrady), výber podľa obdobia (dátum, dekáda, mesiac, rok), automaticky výpočet platobnej bilancie za príslušné obdobie

 • umožňuje automatizovaný import z výpisu, registráciu úhrady faktúry, opravy zadaných údajov pri úhrade faktúry, zrušenie úhrady faktúry, evidovanie dokumentácie pri neplatičoch

 • program je užívateľského charakteru, nevyžaduje špeciálne školenie, môže s ním pracovať osoba zo základnými znalosťami obsluhy výpočtovej techniky, všetky pokyny pre prácu sú uvedené na obrazovke
 • uvedený produkt je prevádzky schopný a plne funkčný pod bežnými operačnými systémami WINDOWS. Výkonnosť výpočtovej techniky sa nevyžaduje, ale každý výkonnejší počítač zlepšuje pracovné podmienky
 • ak v súčasnosti pracujete s iným dielčim produktom a chceli by ste prejsť na ponúkaný komplexný produkt, je možné v rámci realizácie zákazky uskutočniť prevod existujúcich databáz do funkčného stavu pre nový produkt
 • autor zabezpečí dohľad nad skúšobnou prevádzkou, záruku s hot-line servisom, e-mail servisom a prispôsobenie programu pre špecifické podmienky firmy a jej činnosti


Program ORCYS možno prevádzkovať v jazykových mutáciách SK, CZ, DE, GB, platí to tiež o výstupoch

ORGUS - organizér ubytovacích služieb a informačný systém

test


TEST

test

 • test
 • test

©2015   Martin Dubravický

UPAN - spracovanie a analýza dopravných prieskumov na uzloch a profiloch komunikačnej siete

Manažérsky počítačový program, pomocou ktorého je možné zabezpečiť komplexnú prípravu podkladov, spracovanie dát, ich prvotné vyhodnotenie a užívateľsky voliteľnú analýzu na princípe zmeny parametrov. Slúži ako súčasť informačných systémov miest, alebo pomôcka pre projektovú dokumentáciu. Metóda prieskumu môže byť založená na manuálnom, alebo automatickom zázname vozidiel, vstupujúcich cez fiktívny profil do priestoru križovatky, alebo oblasti.

Metóda prieskumu môže byť založená na manuálnom, alebo automatickom zázname vozidiel, vstupujúcich cez fiktívny profil do priestoru križovatky, alebo oblasti.


PARAMETRE PROGRAMU

 • deklarácia sčítacieho miesta

  (názov a označenie lokality, súradnice polohy, popis a usporiadanie ramien)
 • rozvrh datovej štruktúry

  (skladba skupín vozidiel, koeficienty prepočtu, kumulatívy, farby grafov a plánov)
 • identifikácia sčítania

  (väzba na lokalitu, termín, doba a interval sčítania, datová štruktúra)
 • konštrukcia siete pre pentlogram

  (spojnice a vzájomné väzby)

SPRÁVA DÁT

manuálne zadanie dát, import digitálneho záznamu, prenos dát z uzlov a profilov do siete

VYHODNOTENIE SČÍTANIA

 • časové priebehy zaťaženia

  (podľa skladby vozidiel, podľa usporiadania smerov, ramien)
 • meniteľné parametre analýzy

  (kombinácie smerov a druhov, interval, bloky, prepočty, podiely, tvary grafov a tabuliek)

KARTOGRAMY ZAŤAŽENIA

 • grafická analýza rozloženia zaťaženia uzla

  (ramená a smery, križovanie a rondel)
 • meniteľné parametre

  (voľba druhov a podielov, bloky, prepočty, podiely, tvary a popisy grafov a tabuliek)

ADET - križovatkové sčítanie dopravy detektormi

Manažérsky počítačový program, zabezpečujúci permanentný automatizovaný import dát z detektorov na križovatkách a ich spracovanie. Vytvorená databanka je zdrojom pre prvotné vyhodnotenie denných priebehov zaťaženia a distribúcie zaťaženia v zmysle smerovania pre ľubovoľný deň a dobu. Odborná analýza údajov za určité definovateľné obdobie podáva objektívny pohľad na denné, týždenné a ročné variácie zaťaženia v zmysle priemerných a extrémnych hodnôt. Užívateľom meniteľné parametre poskytujú variabilnosť a rozsah poznatkov.


PARAMETRE PROGRAMU

 • deklarácia miest sčítania

  (označenie a názov križovatky, súradnice polohy v podkladovej mapke, tvar uzla, usporiadanie, označenie a popis ramien križovatky)
 • definícia nasadenia detektorov

  (návestie na interface detektorov, klasifikácia datovej štruktúry, číslo a popis detektora, umiestnenie na ramene uzla, väzba na smer, algoritmus podielu priradenia záťaže)

SPRÁVA DÁT

 • prehľad obsahu databanky uzla

  (kalendár týždeň/deň, prezeranie dát, editácia)
 • import dát automatizovaného záznamu z detektorov

  (nastavenie súboru, zobrazenie dát, zápis do databanky)

VYHODNOTENIE SČÍTANIA

 • Výber uzla, výber aktuálneho dňa, výber priemerného dňa týždňa, výber časového úseku. Tabuľkové a grafické pohľady na hodnotenie s voliteľnými parametrami

  (výber skladby smerov a druhov, intervalu, bloku, prepočtov, podielu, tvary grafov a tabuliek)

ČASOVÉ PRIEBEHY ZÁŤAŽE UZLA

 • čas–druh/skupina

  (kombinácia podľa štruktúry dát)
 • čas–smer/vstup-výstup

  (usporiadanie smerov a ramien)

KARTOGRAMY ZÁŤAŽE UZLA

 • rozloženie a distribúcia zaťaženia uzla

  (ramená a smery, križovanie a rondel)

ANALÝZA SČÍTANIA

 • výber uzla, rozmedzie obdobia a časového bloku. Tabuľkové a grafické výsledky hodnotenia s voliteľnými parametrami

  (výber skladby smerov a druhov, intervalu, bloku, prepočtov, podielu, tvary grafov a tabuliek)

DENNÉ, TÝŽDENNÉ A ROČNÉ VARIÁCIE ZÁŤAŽE UZLA

 • čas–výskyt

  (priemery, extrémy, odchýlky, indexy a podiely)

KARTOGRAMY ZÁŤAŽE UZLA

 • rozloženie a distribúcia zaťaženia uzla – križovanie/rondel

  (priemery, extrémy, odchýlky, indexy a podiely)

AZEL - spracovanie a analýza dát automatických sčítačov dopravy

Manažérsko-užívateľský program, zameraný na komplexné spracovanie, testy a analýzu dát získaných automatickými sčítačmi dopravy.

Spracovanie zahrňuje prevod dát sčítačov ce príslušný interface, ich testovanie, posúdenie hodnovernosti, doplnenie chýbajúcich a opravy chybných údajov.


PARAMETRE PROGRAMU

 • deklarácia sčítacieho miesta

  (názov, parametre, označenie lokality, rozhranie dát, súradnice)
 • rozvrh datovej štruktúry

  (skladba skupín, koeficienty, kumulatívy)
 • identifikácia vyradených dní

  (termín, ovplyvnenie)

SPRÁVA DÁT, TESTOVANIE

 • import dát digitálneho záznamu

  (interface, vizuálna kontrola)
 • editácia databázy, analýza reálnych dát

  (extrémy, chýbajúce hodnoty, vyradené dní, kalibrácia)
 • komplexný výpočet dát profilu

  (regresia, interpolácia)

VYHODNOTENIE SČÍTANIA

 • časové priebehy záťaže

  (interval, denný, týždenný, ročný, priemery)
 • voliteľné parametre

  (smery, interval, bloky, prepočty, podiely, usporiadanie grafu a tabuľky)

HODNOTOVÉ ANALÝZY

 • štatistický rozbor časových priebehov záťaže

  (denný, týždenný, ročný priebeh, priemery, extrémy, stabilita)
 • dimenzačné charakteristiky

  (dimenzačné hodiny, uspo-riadanie)
 • voliteľné parametre

  (smery, dni, interval, bloky, prepočty)
 • analýza kordónu

  (denný/viacdenný, odchod/návrat, kumulatívy)
 • voliteľné parametre(dni, interval, bloky, prepočty)

Všetky moduly obsahujú tabuľkové a grafické výstupy kompatibilné zo štandardom (Word, Excel).

PARK - spracovanie a analýza dát prieskumov statickej dopravy

Manažérsko-užívateľský program, zameraný na prípravu, spracovanie a analýzu dát získaných prieskumami statickej dopravy.

Metóda prieskumu spočíva v zázname (manuálne, alebo automaticky) poznávacích značiek vozidiel, pri cyklickej obchádzke uličných parkovísk, resp. na vstupe a výstupe do uzavretého objektu (parkovisko, podzemná garáž). Výsledky sčítanie je možné kombinovať s odpoveďami abonentov na anketové otázky.


LOKÁLNE PARKOVANIE

PRÍPRAVA

 • deklarácia projektu

  (názov, označenie, termín, doba a interval sčítania, definície druhov, skupín)
 • definícia lokalít

  (označenie, názov, kapacita, poloha, usporiadanie)
 • zadanie/import dát

  (značka, čas, určenie, druh, skupina / interface, prevod)
 • testovanie dát

VYHODNOTENIE

 • časový priebeh obsadenia lokalít, dĺžka parkovania

  (podiely druhov a skupín, meniteľné parametre)
 • štruktúra a analýza abonentov

  (prehľady, sorty a podiely)

OBJEKTOVÉ PARKOVANIE

PRÍPRAVA

 • deklarácia projektu, definícia profilov

  (označenie, názov, kapacita, poloha, usporiadanie)
 • lokalít, zadanie/import/správa dát

  (značka, čas, určenie, druh, skupina / interface, prevod)
 • testovanie dát

VYHODNOTENIE

 • časový priebeh obsadenia lokalít, dĺžka pobytu

  (pri zázname značky)
 • využitie kapacity, štruktúra a analýza abonentov

ANKETOVÉ PRIESKUMY

PRÍPRAVA

 • deklarácia projektu

  (názov, označenie, termín, definícia vzorky)
 • definícia dotazníka

  (otázky, predmety, typ odpovede, usporiadanie)
 • zadanie/import/správa dát

  (zadávanie odpovedí / interface, prevod)
 • testy dát

VYHODNOTENIE

 • kritéria a kombinácie otázok

  (riadky – stĺpce, tvar, parametre)
 • grafická a tabuľková analýza výsledkov

  (prehľady, podiely)

TRAN - spracovanie a analýza dát prieskumu smerovania dopravy

Manažérsko-užívateľský program, zameraný na komplexnú spracovanie/import, testy a analýzu dát získaných dopravnými prieskumami smerovania dopravy.

Metóda prieskumu spočíva v zázname (manuálne, alebo automaticky) poznávacích značiek vozidiel, pri vstupe, resp. výstupe cez kordón uzavretej oblasti.


PARAMETRE PROGRAMU

 • deklarácia projektu

  (názov, označenie, termín, doba a interval sčítania)
 • definícia a usporiadanie profilov

  (označenie, názov, súradnice, datové rozhranie)
 • rozvrh datovej štruktúry

  (sledované skupiny, koeficienty, kumulatívy, voľba farieb pre grafy a plány)
 • deklarácia ciest a tolerancií

  zdroje a ciele, susediace profily)
 • konštrukcia siete oblasti

  (spojnice a vzájomné väzby)
 • lokalizácia ciest do siete oblasti

  (väzby profilov na spojnice)

SPRÁVA DÁT

 • import dát z externého prostredia

  (interface, prevod do databanky)
 • úpravy dát v databanke

  (zadanie, oprava, vyradenie, pridanie)
 • testovanie dát

  (automatické, optické vyhľadávanie chybných záznamov)

VYHODNOTENIE SČÍTANIA

 • časový priebeh zaťaženia profilov

  (podiely druhov a skupín)
 • štruktúra ciest abonentov

  (zdrojové, cieľové, vnutro-oblastné a tranzitné)
 • analýza časov prejazdu

  (priemery, rozloženie)
 • analýza vzťahov

  (prehľady, sortovanie a podiely)

KARTOGRAM VZŤAHOV

 • distribúcia tranzitných vzťahov

  (zdroje, ciele, podiely, grafické rozbory)
 • distribučná tabuľka

PENTLOGRAM ZAŤAŽENIA SIETE

 • rozloženie ciest do siete oblasti

  (zaťaženie spojníc, podiely ciest, grafické rozbory)

NEHODY - spracovanie a analýza dopravnej nehodovosti na komunikačnej sieti sledovaných miest

Manažérsky počítačový program NEHODY, zabezpečuje komplexný prenos dát formulárov zo štatistiky Polície, ich spracovanie, prvotné vyhodnotenie a užívateľsky voliteľnú analýzu na princípe zmeny kritérií hodnotenia.


PARAMETRE PROGRAMU

Nastavenie a zmena základných charakteristík, správa databanky zabezpečuje import dát do databanky programu.

VYBRANÁ KOMUNIKAČNÁ SIEŤ

 • prvky systému

  (vybrané uzly, vybrané úseky, vybraná sieť a ostatné miesta)
 • deklarácia lokalít

  (názov a označenie, súradnice polohy, popis a usporiadanie ramien)
 • konštrukcia siete a testy vzájomných väzieb

FORMULÁRE DOPRAVNÝCH NEHÔD

Operácie s pôvodnými formulármi DN, ktoré produkujú Nehodové oddelenia Polície, umožňujú mu ich prezeranie, resp. výbery cez filter, dekódovanie položiek a príslušnú manipuláciu (editovanie, pridávanie a rušenie).

ŠTATISTIKA FORMULÁROV

Základné štatistické operácie nad datami z formulárov DN, umožňujú klasické vyhodnotenie metódou tabuliek a grafov cez kombináciu výberu položiek vo väzbe - položka/následky, položka/položka, kritérium/položka/následky a kritérium/položka/položka.

GLOBÁLNE ANALÝZY DOPRAVNÝCH NEHÔD

Poskytujú celkový pohľad na dopravnú nehodovosť mesta, pozostávajú zo:
 • základných bilancií

  (príčiny, následky, alkohol)
 • časových bilancií

  (denný, týždenný a ročný priebeh výskytu DN)
 • bilancií o účastníkoch

  (vinníkoch a poškodených, druhu, veku a príslušnosti účastníka)
 • situácie v mieste DN

  (stavu, podmienkam a viditeľnosti)
 • lokalizácie výskytu DN

  uzly, úseky a ostatná sieť s využitím výberov podľa kritérií hodnotenia

LOKÁLNE ANYLÝZY DOPRAVNÝCH NEHÔD

Detailné posúdenie dopravnej nehodovosti vybranej lokality, resp. skupiny lokalít, zostava základné, časové bilancie, bilancie účast-níkov a miesta DN, prednosťou je podrobný pohľad na jednotlivé DN so znázornením kolíznych schém.

GRAFICKÁ LOKALIZÁCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

Optické posudzovanie výskytu dopravnej nehodovosti na lokalitách mesta (tzv. špendlíková mapa), užívateľ môže kombinovať rôzne výberové kritéria (miesto, príčina, druh následku, čas a deň a skupina účastníkov), pohľad na špeciálne zostavy, ako nehodovosť peších, cyklistov, vekových skupín, skupín lokalít.

DOPRAVNÁ SITUÁCIA

Sledovanie vývoja ukazovateľov úrovne dopravnej situácie v meste, využívane sú ukazovatele demografie (obyvateľstvo, motorové vozidlá, intenzita dopravy) a ukazovatele dopravnej nehodovosti (početnosť, následky a závažnosť).

©2015   Martin Dubravický

DIGIS - spracovanie digitalizácie prevádzkových parametrov mestskej hromadnej dopravy

Manažérsko-užívateľský program zabezpečuje komplexné spracovanie podkladových prevádz-kových parametrov do digitálnej datovej formy. Informačný systém poskytuje všetky praktické informácie, opticky interpretuje reálnu prevádzku, je základom pre posudzovanie kvality systému verejnej hromadnej dopravy.


PARAMETRE PROJEKTU

Projekt je databázovou jednotkou, ktorá slúži na selekciu podľa územnej príslušnosti, vývojovej úrovne, alebo inej zostavy parametrov prevádzky MHD.

LOKALITY, ZASTÁVKY

 • definícia uzlov/zastávok

  (číselné označenie, názov a súradnice, usporiadanie ramien, výskyt a poloha zastávok)
Základnou konštrukčnou jednotkou informačného systému sú lokality (uzly, zastávky). Identifikácia lokalít kódom a názvom, umiestnenie v reálnom mapovom podklade, definícia usporiadania ramien a polohy zastávok zakladá ich určenie a funkčnosť.

KONŠTRUKCIA SIETE

 • konštrukcia prevádzkovej siete

  (určenie úsekov/spojníc koncovými bodmi, vzájomné väzby v mapovej realite)
Podmienkou zobrazenia pohybu je konštrukcia prevádzkovej siete. Vzniká spájaním vytvorených uzlov - lokalít uličnými úsekmi / spojnicami.

TRASOVANIE LINIEK

 • lokalizácia trás linky do siete

  (polygón spojníc uzlov, určenie zastávok a chronometráže)
Polygón vytvorený zo spojníc, ktorými prechádza trasa linky a deklarácia jej zastávok zakladá reálne usporiadanie linky.

ČASOVÉ PARAMETRE PREVÁDZKY

 • odchody linky zo zastávok

  (časový údaj odchodu, režim prevádzky, alternatívy trasy linky)
Doplňuje údaje prevádzky linky o cestovné poriadky, frekvenciu nasadenia, typ, režim a charakteristiku linky v zmysle predvolených skupín.

Všetky moduly systému majú tabuľkové a grafické výstupy, ktoré možno exportovať (Word, Excel).

KARTA - spracovanie a analýza dát z palubných počítačov vozidiel hromadnej dopravy osôb

Manažérsko-užívateľský program zabezpečujúci prevod údajov z palubných počítačov vozidiel VHD, testy, výpočet smerovania ciest abonentov, analýzu nástupov podľa liniek a zastávok.

Údaje sa importujú priamo zo súborov od dopravcu (štandardný interface). Výsledná databáza je zostavená cez väzby deň-čas, linka–spoj, zastávka, tarifa–typ, číslo karty. Data čípových kariet sú na princípe párovania nástupov, podľa predvolených zásad. Analytickým výsledkom je distribučná tabuľka prepravných vzťahov a princíp prideľovania ciest abonentov do trás liniek.


PROJEKT A SÚBORY

 • deklarácia súboru

  (názov a označenie projektu, termín, podklad, výstupy, príslušnosť súborov k projektu).

PREVODNÍKY, DOPRAVNÉ ŤAŽISKÁ

 • prevodník lokalít

  (číselné označenie, názov lokality, systémové väzby lokality – CP, PP)
 • definícia dopravných ťažísk

  (priradenie lokalít príbuzných dopravným významom do skupiny reprezentujúcej spoločný vzťahový záujem)

IMPORT DÁT, ŠTATISTIKA SÚBORU

 • prevod externého súboru do databanky

  (identifikácia súboru, vyhľadanie a vlastný import)
 • štatistické prehľady

  (denné, týždenné priebehy, podiely skupín, početnosť ciest)
Podmienkou importu je štandard dátového interface podľa typu palubných počítačov.

ANALÝZA CIEST, PRAVIDELNÉ CESTY

 • lokalizácia vzťahov z rozloženia ciest abonenta

  (vyhľadanie vyhovujúcich dvojíc nástupov, priradenie do dopravného ťažiska, linky, zastávky a času)
 • distribučná tabuľka ciest/vzťahov

  (pridelenie zdrojov a cieľov vzťahu do tabuľky kumulovaných väzieb dopravných ťažísk)

NÁSTUPY NA LINKÁCH A ZASTÁVKACH

 • kumulované zaťaženie linky/zastávky

  (porovnanie nástupov podľa liniek a podľa zastávok, skladba abonentov)
 • podrobné zaťaženie

  (porovnanie nástupov jednotlivých zastávok linky, porovnanie nástupov jednotlivých liniek zastávky)

Všetky moduly obsahujú tabuľkové a grafické výstupy kompatibilné zo štandardom (Word, Excel).

KOEF - kriteriálne hodnotenie kvality verejnej hromadnej dopravy

Manažérsko-užívateľsky program, zameraný na analýzu parametrov prevádzky, ich kriteriálne posúdenie z aspektu jednotlivých liniek a globálne multikriteriálne hodnotenie kvality každej linky. Výsledky sú podkladom pre optimalizáciu prepravy prostriedkami VHD a zvýšenie jej kvality.

Metóda kriteriálneho hodnotenia kvality spočíva v definícii polohy intervalu s výskytom optimálnych hodnôt parametrov (podiel súboru, predvolený rozsah) a následnom posudzovaní odchýliek prvkov, vzhľadom na optimum s rešpektovaním závažnosti vplyvu.


GLOBÁLNE KRITÉRIA PREVÁDZKY

 • analýza kriteriálneho posúdenia prevádzkových parametrov

  (parametre, podiely, kritéria kvality)
 • rozloženie intervalu, optická analýza zostavy dát

KRITÉRIA ÚSEKOV SIETE

 • analýza obslužnosti siete, počet spojov, intervaly, kapacita-dopyt

  (výskyt parametrov, podiely, usporia-danie skupín, kritérium úseku)
 • optická analýza

KRITÉRIA TRÁS LINIEK

 • aplikácia kritérií obslužnosti úsekov siete do trasy linky

  (kritéria úsekov, priemery, extrémy)
 • priemerové kritérium vedenia trasy linky, optická analýza

ANALÝZA PREPOJENIA TRÁS

 • vzájomná kombinácia trás liniek

  (spoločné uzly a úseky, podiely súboru, grafické rozbory)
 • dostupnosť zastávok

  (vzájomné väzby medzi zastávkami systému, stupeň dostupnosti)
 • rozloženie intervalu

MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA

 • kumulácia hodnotiacich kritérií do komplexného výsledku

  (posúdenie závažnosti, usporiadanie zostavy)
Analýza každého kritéria obsahuje možnosť indivi-duálneho vyhodnotenia základného (existujúceho) stavu a zároveň porovnanie alternatívnych návrhov nového usporiadania vyplývajúceho z posúdenia a z optimalizácie (štatistické posúdenie zmien, rozloženie parametrov, extrémy).
CONMED

©2015   Martin Dubravický